Forside Medlemskab Kalender Kontakt Vedtægter Kunstgangen

§ 1.
Foreningens navn er Nordjyske Stiftstidendes Kunstforening.
Foreningen er stiftet 2. april 1963 og har som formål at vække og vedligeholde interesse for kunst ved foredrag,
udstillinger og lignende.

§ 2.
Enhver ansat medarbejder på Nordjyske Stiftstidende kan optages som medlem. 
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves via lønudbetalingen. 
Bladet støtter foreningen med et beløb, der p.t. svarer til 1/3 af kontingentet.

§ 3.
Indmeldelse og udmeldelse sker til foreningens kasserer.
Ved fratrædelse udtræder man af foreningen og har ikke ret til tilbagebetaling af kontingent.
Medlemmer kan dog betale for resten af året og deltage i årets lodtrækning, hvorefter udtrædelse sker.

§ 4.
Generalforsamlingen vælger blandt sine medlemmer en ledelse på 7 medlemmer. Alle valg gælder for 2 år.
4 medlemmer er på valg i de lige år, medens 3 er på valg i ulige år. Endvidere vælges 2 suppleanter samt en revisor og 1 revisorsuppleant. 
Resultatet kan ses på
 www.kunstenstiger.dk

§ 5.
Bestyrelsen indkøber værker, som fordeles på generalforsamlingen ved lodtrækning. Medlemmer, der har indbetalt kontingent for hele
regnskabsåret, deltager med 1 lod samt 1 lod for hvert foregående år uden gevinst. Når man har vundet, nulstilles antallet af lodder,
og man deltager det følgende år med 1 lod. Efter bestyrelsens skøn hensættes årligt et beløb til indkøb af årskunst,
hvoraf hvert medlem modtager et eksemplar. Bestyrelsen skønner ligeledes, hvor ofte man er i stand til at tilbyde kunstværk af rimelig værdi.

§ 6.
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i januar med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. Fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Eventuelt
7. Lodtrækning af indkøbte kunstværker.

§ 7.
Foreningen kan opløses med to tredjedele af medlemmernes stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Bestyrelsen eller mindst en tredjedel af medlemmerne kan begære indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.
Indkaldelsen sker som til ordinær generalforsamling. 
Ved foreningens opløsning indkøbes kunst for den aktuelle formue, og indkøbte kunstværker fordeles ved lodtrækning.

§ 8.
På generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed, træffes afgørelser ved simpelt flertal.
Bestyrelsen eller mindst fem medlemmer kan kræve skriftlig afstemning.

§ 9.
Foreningens midler anbringes på betryggende måde, og kassereren har fuldmagt til at hæve indestående.

Seneste vedtægtsændring 27. januar 2006

 
Til top